Politika ochrany soukromí

V rámci plnění informační povinnosti vyplývající z nařízení GDPR se obracíme na všechny naše zákazníky a dodavatele s žádostí, aby se seznámili s tím, jak chráníme shromažďované osobní údaje, které jsou nezbytné k řádnému poskytování služeb, které vyplývají z naší činnosti.

I. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Správce Vašich osobních údajů je společnost Jurapol s.c. se sídlem 98-355 Raciszyn, ul. Przemysłowa 1A, DIČ: 5080093695, identifikační číslo REGON: 369909003.
  2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem a v rozsahu, který je nezbytný k řádnému poskytování služeb vyplývajících z naší činnosti, včetně uskutečňování aktivit vyplývajících z obecně platných právních předpisů, vystavování, archivace faktur a účetních dokladů, řešení reklamací v předepsaných termínech a předepsaným způsobem.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná pro řádné splnění výše uvedených smluv a povinností, poté k účelům a po dobu a v rozsahu vyžadovaném právním předpisy nebo za účelem zajištění případných nároků.
  4. Vaše osobní údaje v podobě podobizny zaznamenané kamerovými systémy jsou uchovávány po dobu nejvýše 30 dnů, poté jsou smazány.
  5. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, smazání nebo omezení zpracování, právo na přenos údajů a právo podat námitku proti jejich zpracování.
  6. Subjekt údajů má právo podat stížnost k orgánu dohledu, bude-li se domnívat, že zpracování osobních údajů porušuje obecně platné právní předpisy.
  7. Ve věcech týkajících se výše uvedených informací je možné se obrátit na správce osobních údajů prostřednictvím adresy: kontakt@jurapol.pl
  8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je ale podmínkou realizace a naplnění stanovených právních úkonů.
  9.  Vaše osobní údaje jsou řádně chráněny proti neoprávněnému poskytnutí neoprávněným osobám, proti získání neoprávněnými osobami, zničení, ztrátě, poškození nebo změnám a zpracování v rozporu s předpisy zákona o ochraně osobních údajů.

 

II. Právní základ zpracovávání osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů společností Jurapol s.c. se sídlem 98-355 Raciszyn, ul. Przemysłowa 1A, Polsko, DIČ: 5080093695, identifikační číslo REGON: 369909003 je čl. 23 odst. 1 bod 3 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zák. Polské republiky z r. 2016 pol. 922 ve znění pozdějších předpisů, dále jenom „čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR“) a čl. 6 odst. 1 písm. f).

III. Rozsah zpracovávání údajů

 1. Při řádném poskytování služeb vyplývajících z naší činnosti:
  a) jméno a příjmení,
  b) adresa bydliště,
  c) telefonní číslo,
  d) e-mailová adresa,
  e) identifikační údaje firmy, včetně DIČ (při vystavování faktury na firmu),
  f) registrační číslo zákazníkova vozidla,
  g) číslo dokladu totožnosti,
  h) datum narození, rodné číslo,
  i) číslo bankovního účtu.

 

IV. Předávání osobních údajů jiným subjektům

 1. Osobní údaje uživatelů budou předávány jiným subjektům, bude-li to nutné podle platných právních předpisů. Osobní údaje mohou být předány pouze na základě takových předpisů.
 2. Osobní údaje uživatelů nebudou předávány do třetích zemí.

 

V. Politika cookies

 1. Při používání těchto internetových stránek jsou shromažďovány soubory cookies, které obsahují textovou hodnotu a případně i osobní údaje v podobě IP adresy počítače a jedinečného identifikátoru zařízení. Tyto soubory nejsou uchovávány na serverech naší společnosti, údaje, které obsahují, jsou stahovány pouze během návštěvy stránek. Instalace souborů cookies je nudná pro řádné poskytování služeb na internetových stránkách. Soubory cookies obsahují informace nezbytné k řádnému fungování internetových stránek, zejména stránek vyžadujících autorizaci. Uživatel může kdykoliv změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookies byly povoleny, nebo zakázány, nebo tak, aby uživatel byl vždy informován o neuložení těchto souborů na svém počítači. V takových případech nemusí fungovat všechny funkce internetových stránek.
  2. Právním základem shromažďování údajů ze souborů cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který umožňuje zpracovávání osobních údajů za účelem oprávněného zájmu správce údajů. Takovým účelem je přizpůsobení stránek individuálním nastavením uživatele a zapamatování uživatelských údajů souvisejících s využíváním stránek, jakož i realizace statistických analýz týkajících se uživatelů a návštěvníků stránek pro potřeby jejich provozovatele.
  3. V rámci internetových stránek jsou používány následující typy souborů cookies:
  a. dočasné – zůstávají v prohlížeči do okamžiku jeho vypnutí nebo odhlášení z internetových stránek, na kterých byly umístěny.
  b. trvalé – zůstávají v internetovém prohlížeči do doby smazání nebo do uplynutí doby nastavené v parametrech souboru cookies
  4. Soubory cookies zpracovávané provozovatelem stránek zahrnují:
  a. cookies nezbytné k řádnému fungování určitých součástí stránek – např. uskutečňování plateb. Bez nich nebude možné používat všechny funkce internetových stránek.
  b. cookies pamatující si nastavení stránek – např. zajišťující možnost automatického vyplňování některých údajů při registraci
  5. Správce údajů nebude spojovat údaje uživatelů stránek získané z cookies se žádnými jinými údaji, které má nebo které může mít, ani nebude vytvářet jejich kopie na vlastních serverech. Údaje ze souborů cookies nebudou předávány jiným subjektům a nebudou předávány do třetích států.
  6. Máte právo na přístup ke svým údajům v podobě, v jaké jsou shromažďovány ze souborů cookies a v podobě, v jaké jsou na disku počítače. Tyto údaje jsou poté využívány internetovými stránkami a je možné je kdykoliv smazat.
  7. Pro uplatnění svých výše uvedených práv se uživatel může obrátit na správce údajů prostřednictvím této adresy: kontakt@jurapol.pl
  8. Máte právo na jejich smazání, právo podat námitku proti zpracovávání a také právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  9. Správce údajů si vyhrazuje právo změnit politiku ochrany soukromí internetových stránek v důsledku rozvoje internetové technologie nebo právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Všechny změny budeme oznamovat uživatelům zřetelně a srozumitelně.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (také „GDPR“).

Systém Google Analytics je používáme ke sledování provozu na našich internetových stránek, ke zpracovávání tržních a statistických analýz a ke zvyšování kvality informací uváděných na internetových stránkách. Pomocí Systému Google Analytics také zpracováváme marketingové přehledy týkající se konkrétních aktivit uživatele na internetových stránkách.

Nástroj Google Analytics, který používáme, uchovává údaje po dobu 50 měsíců ode dne jejich získání. Doba uchovávání platí pro údaje na úrovni uživatele a na úrovni událostí spojených se soubory cookies, identifikátory uživatelů (např. User-ID) a identifikátory reklam (např. soubor cookie DoubleClick, identifikátor zobrazovány reklamy na Androidu a identifikátor Apple pro poskytovatele reklamy).

Uživatel může vypnout sledování pohybu na internetových stránkách Jurapol pomocí následujícího nástroje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Každý uživatel může povolit používání souborů cookies (včetně profilování) tlačítkem „Pokračovat“, nebo „X“ na vyskakovacím okně, které se zobrazí po otevření internetových stránek Jurapol.

Souhlas s profilováním je možné kdykoliv odvolat, což neovlivní oprávněnost předchozího zpracování osobních údajů.

Souhlas s profilováním lze odvolat použitím následujícího tlačítka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Máte-li jakékoli dotazy,
kontaktujte nás

  ul. Przemysłowa 1a
  98-355 Raciszyn